Architectenregister.

De titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect zijn beschermd door de Wet op de architectentitel. Op grond van die wet mag een van die titels uitsluitend worden gevoerd als men als zodanig staat ingeschreven in het architectenregister.

Elke ingeschrevene in het architectenregister is op grond van de Wet op de architectentitel verplicht om bij een offerte informatie te verstrekken over zijn/haar deskundigheid en vakbekwaamheid. Die informatieplicht omvat o.a. de gevolgde bij- en nascholing, dekking van werkzaamheden door een beroepsaansprakelijkheids- verzekering en zijn/haar rechten jegens de opdrachtgever.

De actuele wettekst vindt u op de website wetten.overheid.nl.

Kees van den Bijgaart is ingeschreven in het register onder nummer 1.881117.004

Voor meer informatie www.architectenregister.nl

De doelstellingen van de Wet op de architectentitel zijn:

Kwaliteitsborging: Waarborgen dat vormgevers van stad en land voldoende zijn opgeleid om vakbekwaam hun werk te doen.

Bescherming van opdrachtgevers: Indien de opdrachtgever een geregistreerde ontwerper inschakelt mag hij ervan uitgaan dat deze beschikt over voldoende deskundigheid om de opdracht te realiseren.

Implementeren van Europese regelgeving: Dit verduidelijkt de wettelijke positie van de Nederlandse architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect en vergemakkelijkt de toegang tot werk in andere EU-landen.

  
bureau architectenregister